• Медгородок, Микрорайон 1, г Актау
  • 8-7292-503-587
  • oblstom@mail.kz

 

 

 

Протокол вскрытия №22 к 26.11.2021

Скачать здесь: Протокол

Объявления с 18.11.2021 г по 25.11.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –50 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «25» ноября 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «25» ноября 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –50 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қараша айының «25» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қараша айының «25» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Перчатка латексные, неопудренные, нитриловые, Размер S пара 10 000 82 820 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

ИТОГО     820 000,00  

 

 

 

Протокол вскрытия №21 к 25.11.2021

Скачать здесь: Протокол

Объявления с 16.11.2021 г по 23.11.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –50 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «23» ноября 2021 г. включительно,по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «23» ноября 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –50 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қараша айының «23» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қараша айының «23» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Шприц 2,0 штука 5000 20 10 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Шприц 5,0 штука 2000 25 50 000,00
ИТОГО     60 000,00  

 

 

 

Протокол вскрытия №20 к 11.11.2021

Скачать здесь: Протокол

Объявления с 01.11.2021 г по 08.11.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –1 222 600,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «08» ноября 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «08» ноября 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –1 222 600,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қараша айының «08» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қараша айының «08» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 ГОСТ 12.1.007-76. Кожный антисептик. ИМЕЕТ ШИРОКИЙ АНТИМИКРОБНЫЙ СПЕКТР. ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Пластиковые канистры — 1 л. с дозирующей помпой. НАЗНАЧЕНИЕ- для гигиенической и хирургической обработки рук медицинского персонала; — для гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений соцобеспечения и коммунальной службы, на объектах пищевой промышленности, торговли и общественного питания; — для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов, локтевых сгибов доноров; — для использования в быту. АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА- Активен в отношении: бактерий (в том числе, микробактерий туберкулеза); вирусов (в том числе вирусы энтерапьных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовируса, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), гриппа человека и «птичьего гриппа» H5N1, герпеса и др.); грибов (возбудителей кандидозов, дерматофитии). СОСТАВ- нпропанол – 55 %, изопропанол – 10 %, гексадецилтриметиламмония хлорид (ЧАС) – 0,1 %, а также функциональные добавки. флакон 100 6 250,00 625 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 СТ РК 2827-2016. Дезинфицирующие таблетки цилиндрической формы белого цвета с различными оттенками с рисками или без рисок,  с характерным запахом хлора массой не менее  3,33 г,  массовая доля активного хлора не менее 58%. Средство должно обладать бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным  (противотуберкулезная активность препарата должна быть подтверждена  проведением испытаний с использованием количественного суспензионного метода и тест-культуры Mycobacterium terrae АТСС 15755 или Mycobacterium avium  АТСС 15769, необходимо предоставить   подтверждающие документы, с описанием методики проведения количественного суспензионного метода), вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием.  В состав должен входить  дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – от 80±0,5 %. Рабочие растворы должны обладать,  повышенной смачивающей способностью, что позволяет повысить качество обработки поверхностей, имеющих микротрещины и шероховатости ,  а также улучшить адгезию на гидрофобные поверхности за счет присутствия в составе N,N’-(бифенил-4,4’-диил-бис(метилен-бис(N,N-диметилдодекан-1-аминиум) дихлорид – 0,20%, рН средства – от 5,0 до 7,0. Срок годности средства -5 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов  не менее 10 суток. Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде,  в г)  от 1,35 до 1,65 .  Водные растворы не должны портить  обрабатываемые поверхности. В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 375 таблеток. Назначение: для профилактической, очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружной поверхности приборов, аппаратов и т.д., предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования, посуды (в т.ч. лабораторной), белья,  уборочного инвентаря, проведения генеральных уборок, дезинфекции  мусорных баков и мусоросборников,  дезинфекции изделий медицинского назначения, дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды, включая эндоскопические смывные воды) отходов, выделений больного (мокрота, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин (в том числе вакцины против сибирской язвы), включая БЦЖ.  Необходимо предоставить методические инструкции по применению на предлагаемый товар на русском и государственном языках с указанием физико-химических и аналитических методов контроля качества средства, назначение необходимо подтвердить свидельством о государственной регистрации. Должны быть  документы,  подтверждающие  соответствие поставляемому  товару  требования, установленные техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

банка 60 9 960,00 597 600,00
ИТОГО     1 222 600,00  

 

Протокол вскрытия №19 к 09.11.2021

Скачать здесь: Протокол

 

Объявления с 28.10.2021 г по 04.10.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –291 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «04» ноября 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «04» ноября 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –291 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қараша айының «04» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қараша айының «04» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Головки силиконовые, для полирования протезов пластина 200 1 300,00 260 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Этиловый спирт, 70%, 90 мл флакон 200 155,00 31 000,00
ИТОГО     291 000,00  

 

 

 

 

 

 

Протокол вскрытия №18 к 01.10.2021

Скачать здесь: Протокол

 

 

 

 

Объявления с 23.09.2021 г по 30.09.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –211 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «30» сентября 2021 г. включительно,по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «30» сентября 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –211 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қыркүйек айының «30» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың қыркүйек айының «30» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Пластина для капп, толщина 1,5 пластина 200 900,00 180 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Этиловый спирт, 70%, 90 мл флакон 200 155,00 31 000,00
ИТОГО     211 000,00  

 

 

 

 

Протокол вскрытия №17 к 06.09.2021

Скачать здесь: Протокол

Протокол вскрытия №16 к 01.09.2021

Скачать здесь: Протокол

 

 

 

 

Объявления с 24.08.2021 г по 01.09.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –180 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «01» сентября 2021 г. включительно,по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «01» сентября 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –180 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  қыркүйек айының «01» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  қыркүйек айының «01» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Пластина для капп, толщина 1,5 пластина 200 900,00 180 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

ИТОГО     180 000,00  

 

 

 

 

 

 

Объявления с 20.08.2021 г по 27.08.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –31 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «27» августа 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «27» августа 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –31 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  тамыз айының «27» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  тамыз айының «27» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Этиловый спирт, 70%, 90 мл флакон 200 155,00 31 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

ИТОГО     31 000,00  

 

 

 

Протокол вскрытия №15 к 12.08.2021

Скачать здесь: Протокол

Протокол вскрытия №14 к 12.08.2021

Скачать здесь: Протокол

 

 

 

Объявления с 04.08.2021 г по 11.08.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –778 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «11» августа 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «11» августа 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –778 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  тамыз айының «11» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  тамыз айының «11» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Облучатель ОБН-150. Каркас держатель для бактерицидных ламп металлический штука 5 15600,00 78 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Спрей-масло для наконечников.

Материал для смазывания стоматологических наконечников

штука 50 7500,00 375 000,00
3 3 Облучатель-рецикулятор.

Источник излучения 2 лампы х 15W.

Средняя продолжительность горения лампы, ч-9000.

Потребляемая мощность, не более 100ВА

Уровень шума, не более 40дБ(А).

Напряжение электропитания, 220В  ±10%.

Частота переменного тока, 50Гц.

Масса нетто/брутто, не более 5,0/6,0кг

штука 5 65000,00 325 000,00
ИТОГО     778 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

Объявления с 03.08.2021 г по 10.08.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –1 235 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «10» августа 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «10» августа 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –1 235 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  тамыз айының «10» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  тамыз айының «10» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Ортодонтические винты односторонные. Ортодонтический винт для трансверзального расширения нижнейчелюсти. Выпускается в пластмассовом корпусе розового цвета с пластиковой стрелкой указывающей на направление раскрытия. штука 50 2800,00 140 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Ортодонтические винты двухсторонные. Ортодонтический винт для трансверзального расширения нижнейчелюсти. Выпускается в пластмассовом корпусе розового цвета с пластиковой стрелкой указывающей на направление раскрытия. штука 100 3000,00 300 000,00
3 3 Ортодонтические винты трехсторонные. Ортодонтический винт для трансверзального расширения нижнейчелюсти. Выпускается в пластмассовом корпусе розового цвета с пластиковой стрелкой указывающей на направление раскрытия. штука 50 12100,00 605 000,00
4 4 Проволока ортодонтические диаметр-0,8мм, длина 5м. Проволока эластичная гибкая из нержавеющей стали для закрепления ортодонических конструкцией. Уп 15 8000,00 120 000,00
5 5 Протакрил. Пластмасса горячего отверждения для варки протезов. Уп 10 7000,00 70 000,00
ИТОГО     1 235 000,00  

 

 

 

 

 

Протокол вскрытия №13 к 27.07.2021

Скачать здесь: Протокол

 

Объявления с 15.07.2021 г по 23.07.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –2 352 100,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «23» июля 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «23» июля 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –2 352 100,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  шілде айының «23» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  шілде айының «23» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Перчатки латексные размер М пара 5000 125,00 625 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Компрессор

Воздушный безмасляный стоматологический компрессор  представляет собой новейший образец безмаслянного качающего компрессора. Данное устройство состоит из компрессора, контейнера для воздуха, переключателя с кнопочным управлением, трубопровода, электромагнитного клапана, воздушного фильтра и т.д. Безмасляный компрессор работает за счет самосмазывающегося материала, который состоит из поршневого кольца, направляющего кольца. Самосмазывающийся материал относится к полимеру с низким коэффициентом трения. Полимер содержит твердую смазку и комплексообразующий полимерный материал. Этот материал содержит макромолекулы соответствующего материала, который обладает особой структурой, позволяющей получить низкий коэффициент трения. Безмасляный компрессор используется в стоматологическом оборудовании. II Введение по функционированию a) Компрессор: сжимает воздух b) Переключатель давления: регулирует и контролирует давление, обеспечивает автоматическое включение и отключение компрессора в заданной зоне. c) Контейнер для воздуха: хранение сжатого воздуха и обеспечение постоянной подачи сжатого воздуха. Воздушный фильтр: установлен на входном отверстии компрессора для фильтрации загрязнения воздуха. Трубопровод: контроль воздушных контактов трубопровода Электромагнитный клапан и система управления: управление работой сетей компрессора.

Технические характеристики:

Количество установок — 1

Напряжение — 220 В

Потребляемый ток — 3.7 A

Производительность — 100 л/мин

Максимальное давление — 0.8 МПа

Объем ресивера — 35 л

Источник питания — 50 Гц

Мощность — 800 Вт

Уровень шума — 60 дБ

Звукоизолирующий кожух (опция

штука 3 250 700,00 752 100,00
3 3 Апекслокатор

Стоматологический аппарат для электронного определения длины корневого канала и установления его границы для обработки и обтурирования.

При проникании верхушки канального инструмента

в канал зуба, адаптивный апекслокатор производит ряд измерений, определяет степень влажности канала и АДАПТИРУЕТ метод к измерению при

«сухом» или «мокром» канале. Этот тип апекслокаторов не требует предварительной подготовки канала перед измерением. Метод позволяет проводить измерения в сухих

каналах, в дополнительно увлажненных каналах,

каналах с экссудатом или кровью и каналах с еще

неэкстирпированной пульпой.

 Технические характеристики

— Визуализация: цветной дисплей 31,6 x 39,6 mm, 262 К цвета

— Звуковая сигнализация: речевые сообщения и электронный зуммер

— Питание: Li-Ion аккумулятор 3,7V/500 m А /h.

— Габаритные размеры аппарата: 77x67x18 mm.

— Масса: 230 g.

 

штука 5 195 000,00 975 000,00
ИТОГО     2 352 100,00  

 

 

Протокол вскрытия №12 к 03.07.2021

Скачать здесь: Протокол

 

Объявления с 24.06.2021 г по 01.07.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –1 483 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «01» июля 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «01» июля 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –1 483 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  шілде айының «01» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  шілде айының «01» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Рентген пленка дентальная упаковка 50 15 200,00 760 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Кетак сем набор 5 42 000,00 210 000,00
3 3 Каналонаполнитель длина оперативной части 025 штука 315 200,00 63 000,00
4 4 Перчатки латексные размер М пара 5000 90,00 450 000,00
ИТОГО     1 483 000,00  

 

Протокол вскрытия №11 к 17.06.2021

Скачать здесь: Протокол

Протокол вскрытия №10 к 17.06.2021

Скачать здесь: Протокол

Протокол вскрытия №9 к 01.06.2021

Скачать здесь: Протокол

Объявления с 08.06.2021 г по 15.06.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет –240 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «15» июня 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «15» июня 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(700) 432-20-88.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –240 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  маусым айының «15» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  маусым айының «15» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(700) 432-20-88 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Воздушный безмасляный стоматологический компрессор  представляет собой новейший образец безмаслянного качающего компрессора. Данное устройство состоит из компрессора, контейнера для воздуха, переключателя с кнопочным управлением, трубопровода, электромагнитного клапана, воздушного фильтра и т.д. Безмасляный компрессор работает за счет самосмазывающегося материала, который состоит из поршневого кольца, направляющего кольца. Самосмазывающийся материал относится к полимеру с низким коэффициентом трения. Полимер содержит твердую смазку и комплексообразующий полимерный материал. Этот материал содержит макромолекулы соответствующего материала, который обладает особой структурой, позволяющей получить низкий коэффициент трения. Безмасляный компрессор используется в стоматологическом оборудовании. II Введение по функционированию a) Компрессор: сжимает воздух b) Переключатель давления: регулирует и контролирует давление, обеспечивает автоматическое включение и отключение компрессора в заданной зоне. c) Контейнер для воздуха: хранение сжатого воздуха и обеспечение постоянной подачи сжатого воздуха. Воздушный фильтр: установлен на входном отверстии компрессора для фильтрации загрязнения воздуха. Трубопровод: контроль воздушных контактов трубопровода Электромагнитный клапан и система управления: управление работой сетей компрессора.

Технические характеристики:

Количество установок — 1

Напряжение — 220 В

Потребляемый ток — 3.7 A

Производительность — 100 л/мин

Максимальное давление — 0.8 МПа

Объем ресивера — 35 л

Источник питания — 50 Гц

Мощность — 800 Вт

Уровень шума — 60 дБ

Звукоизолирующий кожух (опция)

штука 1 240 000,00 240 000,00 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

ИТОГО 1   240 000,00  

Объявления с 04.06.2021 г по 11.06.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской областиобъявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет – 1 994 000,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «11» июня 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 16:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «11» июня 2021 года 16 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(778) 121-24-84.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома –  1 994 000,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  маусым айының «11» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 16 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  маусым айының «11» күні, жергілікті уақытпен 16 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(778) 121-24-84 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Мегофил МН — Набор 6 шпр. по 4,5г (эмаль А1, A2, A3, A3.5, дентин DA2, DA3), С-Bond, трав. гель С-Cid, аксс

Универсальный микрогибридный композит, светоотверждаемый, для реставрационных работ в области передних и боковых зубов. Благодаря ровной пластичной консистенции и большому выбору цветов материал имеет отличные качества для работы стоматолога, очень хорошо подходит для проведения классической терапии пломбированием и для техники нанесения слоев при восстановлении зуба. Можно полировать до высокой степени блеска, и благодаря этому создавать высоко эстетические реставрации. Материал рентгеноконтрастен и имеет флуорисцентность естественного зуба при ультрафиолетовом свете

уп 20 35000 700000 по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика/

Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

2 2 Эвикрол химического отверждения Упаковка:1 х 40 г порошок — основной оттенок № 213 х 10 г порошок — дополнительные оттенки № 25, № 27 и № 451 х 26 г жидкость1 х 14 г ЭВИКРОЛ® едкий раствор25 пестики для растирания2 блокнота бумажек для растирания2 мерные ложечки для порошка уп 60 10900 654000
3 3 Облучатель-рециркулятор.

Источник излучения 2 лампы x 15W.

Средняя продолжительность горения лампы, ч — 9000.

Потребляемая мощность, не более 100 ВА

Уровень шума, не более 40 дБ(А)

Напряжение электропитания, 220 В ± 10%

Частота переменного тока, 50 Гц.

Масса нетто/брутто, не более 5,0/6,0 кг

Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем при бактерицидной эффективности 99,9% — 99%- 95%-90% (S. Aureus), не менее 45-65-95-130 м3/час соответственно.

Двухцветный светодиодный индикатор «РЕСУРС» фиксирующий время суммарной наработки бактерицидных ламп (зеленый цвет – ресурс ламп не выработан, красный цвет – лампы ресурс, 9000 +-1,5 часа, выработали) и элементы передачи информации по ИК-каналу (окно передатчика, окно приемника). Совместимость с пультом ИВН-1. Оповещение каждые 500 часов с помощью звукового сигнала о необходимости произвести своевременную очистку ламп.

Габаритные размеры без платформы (мм), не более 160х140х620.

Защита от УФ-излучения: V – образная зачерненная жалюзийная решетка.

Возможность крепления корпуса к стене в горизонтальном и вертикальном положении, на платформу. Средний срок службы, лет, не менее 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года Пр-во: Россия, ООО «СИБЭСТ»

Наличие запасных частей: стартер – 1шт, вставка плавкая – 2шт.

Технический паспорт на казахском и русском языке – 1 шт.

штука 10 64000 640000
ИТОГО 90   1994000,00  

 

Объявления с 25.05.2021 г по 01.06.2021 г

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.
Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии
Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет – 958 500,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «01» июня 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 17:00 часов по местному времени.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «01» июня 2021 года 17 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(700) 432-20-88.

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.
Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты
Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома – 958 500,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың маусым айының «01» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 17 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты, №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  маусым айының «01» күні, жергілікті уақытпен 17 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.
Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(700) 432-20-88 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Хлоргексидина биглюконат 0,05%-100,0мл раствор. По 100 мл в полиэтиленовые флаконы-капельницы с навинчивающимися полиэтиленовыми крышками. флакон 200 150 30000 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Бактерицидная ультрафиолетовая лампа Osram HNS 30 W G13 штука 50 12900 645000
3 3 Индикаторы 180 МедИС-В-180/60-1 термо полоски для контроля температуры сухожаровых  шкафов, с журналом 1000шт в упаковке уп 15 3500 52500

 

4 4 Пакет Винар «Стерит» плоские самоклеящиеся (крафт-бумага, упаковочный материал разработанный для хранения стерильного инструмента) 400х500мм (в упаковке 100шт) уп 10 3600 36000
5 5 Облучатель медицинский, настенный Ардатов (Сан Пин) ОБН-75 с экраном, со шнуром, с лампой 60 м3/ч штука 5 21000 105000
6 6 Скальпель о/р №25 штука 500 180 90000
ИТОГО 780   958 500,00  

 

Протокол объявления с 30.04.2021 г по 12.05.2021 г

Объявления с 30.04.2021 г по 12.05.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет – 1 770 500,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «12» мая 2021 г. включительно, по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 17:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «12» мая 2021 года 17 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(700) 432-20-88.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома – 1 770 500,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  мамыр айының «12» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 17 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  мамыр айының «12» күні, жергілікті уақытпен 17 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(700) 432-20-88 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Перчатки диагностические, латексные, нестерильные, опудренные КазМедПром, размер М пара 6000 135 810000 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Перчатки диагностические, латексные, нестерильные, опудренные КазМедПром, размер S пара 4000 135 540000
3 3 Хлоргексидина биглюконат 0,05%-100,0мл раствор. По 100 мл в полиэтиленовые флаконы-капельницы с навинчивающимися полиэтиленовыми крышками. флакон 200 150 30000
4 4 Бактерицидная ультрафиолетовая лампа Osram HNS 30 W G13 штука 50 3940 197000
5 5 Индикаторы 180 МедИС-В-180/60-1 термо полоски для контроля температуры сухожаровых  шкафов, с журналом 1000шт в упаковке уп 15 3500 52500

 

6 6 Пакет Винар «Стерит» плоские самоклеящиеся (крафт-бумага, упаковочный материал разработанный для хранения стерильного инструмента) 400х500мм (в упаковке 100шт) уп 10 3600 36000
6 6 Облучатель медицинский, настенный Ардатов (Сан Пин) ОБН-75 с экраном, со шнуром, с лампой 60 м3/ч штука 5 21000 105000
ИТОГО 310   1 770 500,00  

 

Протокол об итогах №07 | 22.04.2021 г Скачать

 

Объявления с 14.04.2021 г по 21.04.2021 г

 

Объявления о предстоящей закупке способом запроса ценовых предложений

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых предложений растворов, ЛС и ИМН.

Место поставки: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии

Срок поставки : по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки. Заявка может быть подана в любое время текущего года в зависимости от потребности Заказчика

Перечень закупаемых товаров, номера лотов и подробная техническая спецификация указаны в приложении 1.

Сумма выделенная для осуществления закупки составляет – 498 500,00тг

Согласно п 106 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, конверты с ценовыми предложениями должны содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Конверт с ценовыми предложениями нужно предоставить в срок до «21» апреля 2021 г. включительно,по адресу Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106, время с 10:00 до 17:00 часов по местному времени.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «21» апреля 2021 года 17 часов 10 мин по местному времени по следующему адресу: Мангистауская область, г. Актау, 1 микрорайон, больничный городок, зд. стоматологии, кабинет №106

Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(700) 432-20-88.

 

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізілетін хабарлама

 

Маңғыстау облысы әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық стоматологиялық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорныерітінділерді, ДЗ және ММБ сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін жариялайды.

Жеткізу орны: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимараты

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Өтінім ағымдағы жылдың кез-келген кезеңінде Тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты беріледі

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, көлемі және толық техникалық ерекшеліктері 1 қосымшада көрсетілген.

Сатып алуға бөлінген сома – 498 500,00тг

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы N 1729 Қаулысының 106 тармағына сәйкес, әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сонымен қатар фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  сәуір айының «21» күнін қоса санағанда, жергілікті уақытпен 10 сағат 00 мин бастап 17 сағат 00 мин дейін мына мекен жай бойынша қабылдайды: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылдың  сәуір айының «21» күні, жергілікті уақытпен 17 сағат 10 мин мына мекен жай бойынша ашылады: Маңғыстау обл., Ақтау қ., 1 шағын аудан, ауруханалар қалашығы, стоматология ғимраты,  №106 кабинет

Баға ұсыныстары бар конверттерін ашқанда әлеуетті өнім берушілер және олардың өкілдері қатыса алады.

            Қосымша ақпараттар мен мәліметтерді 8(700) 432-20-88 телефондары арқылы білуге болады.

 

Приложение 1
                         Техническая характеристика
№ ЛОТА Наименование Ед.изм Количество Сумма за ед. Общая сумма Срок поставки
1 1 Профилак лак фторсодержащее для профилактики кариеса флакон 30 2600 78000 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінім түскен күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде /  по заявке Заказчика, в течение 20 календарных дней со дня поступления заявки

 

2 2 Хлоргексидина биглюконат 0,05%-100,0мл раствор. По 100 мл в полиэтиленовые флаконы-капельницы с навинчивающимися полиэтиленовыми крышками. флакон 200 150 30000
3 3 Бактерицидная ультрафиолетовая лампа Osram HNS 30 W G13 штука 50 3940 197000
4 4 Индикаторы 180 МедИС-В-180/60-1 термо полоски для контроля температуры сухожаровых  шкафов, с журналом 1000шт в упаковке уп 15 3500 52500

 

5 5 Пакет Винар «Стерит» плоские самоклеящиеся (крафт-бумага, упаковочный материал разработанный для хранения стерильного инструмента) 400х500мм (в упаковке 100шт) уп 10 3600 36000
6 6 Облучатель медицинский, настенный Ардатов (Сан Пин) ОБН-75 с экраном, со шнуром, с лампой 60 м3/ч штука 5 21000 105000
ИТОГО 310   498 500,00  

 

 Протокол об итогах №06 медицинские изделий/ 47лот

№06 медицинские изделий/ 47лот 10.02.2021г — по 16.02.2021г.

1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа; Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область город Актау, 1 микрорайон , зд стоматологии, банковские реквизиты: БИН  071140000840, ИИК KZ4596511F0007806311, БИК IRTYKZKA, АО «Форте Банк» г.Актау, в соответствии с Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее — Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на медицинские изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2021 год .
2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название — в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару; Указано в приложении №1
3) сроки и условия поставки; Указано в приложении №1
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; РК, 130000, Мангистауская обл. ,г.Актау, 1 мкр., здание стоматологии, ГКП на ПХВ «Областноя стоматологический центр» 1 этаж, кабинет 106.  Окончательный срок представления ценовых предложении до 12 часов 00 минут  16 февраля 2021 года.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16-00 часов 16 февраля 2021 года, по адресу: РК, 130000, Мангистауская обл. ,г.Актау, 1 мкр. Здание стоматологии, ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» 1 этаж, кабинет 106
Согласно п. 108. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
109. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Примечание: просьба указать в ценовом предложений электронный адрес потенциального поставщика для отправки протокола итогов , в случае признания его Победителем.
Вниманию потенциальных поставщиков!!! Конверты с документацией , предусмотренной п.106 Правил не вскрываются и возвращаются обратно адресату, в случае отсутствия на конверте информации о наименовании закупок даты и/или времени вскрытия конвертов, наименование потенциального поставщика, его адрес место нахождения, а также при представлении конвертов по истечению срока окончания приема конвертов с ценовыми предложенями.
СКАЧАТЬ Приложение №1. Перечень  закупаемых медицинских изделии в Эксель формате
Приложение №1
Перечень  закупаемых медицинских изделии
№ лота Международное непатентованное наименование или состав Характеристики (лекарственная форма, дозировка, концентрация) Ед.изм. Кол-во Условия поставки Место поставки товара Размер авансового платежа, % Сумма,  выделенная для закупа, в тенге
Стоматологические материалы
1 Артикаин 4% раствор местного применения картриджи 1000 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 300 000,00
2 Септонест раствор местного применения картриджи 2000 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 600 000,00
3 Убистизин красный раствор местного применения картриджи 2000 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 540 000,00
4 адсеал силер для пломбирования штука 30 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 270 000,00
5 Белацин Силикатный цемент уп 80 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 167 200,00
6 АН+ Пломбировочный материал уп 15 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 810 000,00
7 эндометазон материал для пломбирования уп 50 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 1 750 000,00
8 Слюноотсосы пластмассовые наконечники штука 2000 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 260 000,00
9 Комполайт х/о Композит химического отверждения уп 60 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 480 000,00
10 Корневые иглы инструмент для пломбирования канала пластины 60 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 156 600,00
11 Головки алмазные шарики разные приспособления для препарирования зуба штука 2000 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 900 000,00
12 Каналонаполнитель длина оперативной части 025 иснтрумент для пломбирования корневого канала пластины 100 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 507 500,00
13 Рентген пленка дентальная пластиковая пленка для проявления снимков уп 80 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 960 000,00
14 Проявитель Состав для проявления фотографических пластинок, плёнок, снимков канистра 2 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 13 200,00
15 Фиксаж фиксаж канистра 2 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 16 000,00
16 Инструмент одноразового пользования в упк-е лоток, пинцет, зонд, зеркала, шпатель, маска) Инструмент одноразового пользования в упк-е лоток, пинцет, зонд, зеркала, шпатель, маска) уп 3000 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 1 590 000,00
17 Зеркало стоматологические с ручкой иструмент для работы терапевта штука 100 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 130 000,00
18 Анкерные штифты ассорти инструмент для укрепления стенки зуба уп 30 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 138 000,00
19 Штифты гуттаперчивые ассорти иснтрумент для пломбирования корневого канала уп 60 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 114 000,00
20 Штифты гуттаперчивые №15,20,25,30,35 иснтрумент для пломбирования корневого канала уп с каждого по 30 упк после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 285 000,00
21 Штифты бумажные ассорти иснтрумент для пломбирования корневого канала уп 50 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 75 000,00
22 Дентин паста паста для временной защиты пульпы уп 30 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 75 000,00
23 Порошок гидрооксидькалция Порошок гидрооксидькалция штука 40 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 160 000,00
24 Нон арсеник паста для девитализации пульпы уп 30 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 180 000,00
25 Хлоргексидин биглюконат Хлоргексидин биглюконат фл 200 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 18 000,00
26 капрамин капрамин уп 40 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 64 000,00
27 Эндобокс маленькие инструмент для хранения штука 20 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 156 000,00
28 Лоток с инструментами (гладилка штопфер, зон, жксковатор, пинцет, шпатель) для хранения терапевтических инструментов набор 50 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 450 000,00
29 Крезодент паста паста для снятия воспаления штука 40 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 128 000,00
30 Крезодент жидкость жидкость для снятия воспаления штука 40 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 128 000,00
31 Уницем порошок для пломбирования штука 50 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 125 000,00
32 гель для расширения каналов гель с содержанием ЭДТА более 18% штука 50 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 145 000,00
33 Гипохлорид натрия 3% раствор для промывания корневых каналов штука 60 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 60 000,00
34 глассин рест порошок для пломбирования фл 20 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 8 000,00
35 Девит арс паста для девитализации пульпы уп 30 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 90 000,00
36 резодент раствор для пломбирования штука 30 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 85 000,00
37 Метапаста препарат для лечения пульпы уп 40 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 350 000,00
38 Метапекс йодосодержащяя паста уп 40 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 280 000,00
39 Файлы Н №08,10,15,20,25,,30,35 иснтрумент для пломбирования корневого канала уп с каждого по 30 упк после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 525 000,00
40 Файлы К ассорти иснтрумент для пломбирования корневого канала уп 50 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 125 000,00
41 Депурал нео паста для полирования пломбы уп 20 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 56 000,00
42 Кетак моляр пломбировочный материал светового отверждения уп 60 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 1 284 000,00
43 I-FIL порошок для пломбирования уп 30 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 243 000,00
44 Стекло предметное приспособления для замешивания растворов штука 50 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 85 000,00
45 Наконечник турбинные 4-х канальные инструмент для стом установки штука 20 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 390 000,00
46 Наконечник угловой НУП — 30 инструмент для установки штука 10 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 195 000,00
47 пульпотек раствор для лечения воспаления пульпы уп 40 после подписания договора,  по заявке заказчика ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 1 мкр , зд стоматологии, склад Заказчика 0 1 136 000,00

Протокол итогов на диски

Протокол итогов конкурса

Закуп способом запроса ценовых предложений на стоматологические материалы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год (8 лот).

Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стомотологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область город Актау, 1 микрорайон , здание стоматологии, банковские реквизиты: БИН 071140000840, ИИК KZ4596511F0007806311, БИК IRTYKZKA АО «ForteBank»

г.Актау, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее — Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на стоматологические материалы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год (8 лот).

В приложении 1 указаны: наименования закупаемых растворов, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по товару;

 

Дата начала приема заявок       Дата окончания приема заявок
с
29.01.2021г время 10:00             04.02.2021г время 12:00  

№5 Запрос ценовых предложении на стоматологические материалы

1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа; ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр»  130000  г.Актау, 1 мкр.здание стоматологии, e-mail: oblstom@bk.ru   Тел: 8/7292/507011
2) техническая характеристика и международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название — в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару; Указано в приложении №1
3) сроки и условия поставки; Указано в приложении №1
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; РК, Мангистауская обл.,г.Актау, 1 мкр. зд.стоматологии Областной стоматологический центр, 4 этаж, кабинет бухгалтерий.  Окончательный срок представления ценовых предложении до 12 часов 00 минут 04  февраля 2021 года.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16-00 часов 04 февраля 2021 года, по адресу РК,Мангистауская область,г.Актау,ГКП ан ПХВ «Областной стоматологический центр» 1 мкрн. Зд.стоматологии, 1 этаж, кабинет 106
6) место поставки Мангистасукая обл. г.Актау 1 мкр  зд стоматолгии «Областной стоматологический центр» 1 этаж, 106 каб
Согласно п. 106. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
107. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Примечание: просьба указать в ценовом предложений электронный адрес потенциального поставщика для отправки протокола итогов , в случае признания его Победителем.
Приложение 1
Наименование ИМН Технические характеристика Ед.изм. количество Выделенная сумма
1 Доски полировочные зеленый и синий Диски полировочные зеленый и синий каждые по 50 /50 шт 100 180 000,00
2 Дискодержатель Дискодержатель шт 50 60 000,00
3 Прозрачные матрицы Прозраяные матрицы шт 50 40 000,00
4 Пульпоэкстрактор короткий Пульпоэкстракторы короткий пластины 150 585 000,00
5 Кальцийпульпин Кальцийпульпин шт 30 123 000,00
Биокал Биокал шт 20 112 000,00
Карпульный шприц Карпульный шприц шт 10 69 600,00
6 Гранулотек Гранулотек уп 20 654 000,00

Приложение 1

Закуп способом запроса ценовых предложений стоматологические материалы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год (11 лот).

Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стомотологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область город Актау, 1 микрорайон , здание стоматологии, банковские реквизиты: БИН 071140000840, ИИК KZ4596511F0007806311, БИК IRTYKZKA АО «ForteBank»

г.Актау, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее — Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на стоматологические материалы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год (11 лот).

В приложении 1 указаны: наименования закупаемых товаров, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по товару;

 

Дата начала приема заявок       Дата окончания приема заявок
с 22.01.2021г время 10:00             29.01.2021г время 12:00

№3 Запрос ценовых предложении на стоматологические материалы

1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа; ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр»  130000  г.Актау, 1 мкр.здание стоматологии, e-mail: oblstom@bk.ru   Тел: 8/7292/507011
2) техническая характеристика и международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название — в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару; Указано в приложении №1
3) сроки и условия поставки; Указано в приложении №1
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; РК, Мангистауская обл.,г.Актау, 1 мкр. зд.стоматологии Областной стоматологический центр, 1 этаж, кабинет гл.медсестры.  Окончательный срок представления ценовых предложении до 12 часов 00 минут 29 января 2021 года.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16-00 часов 29 января 2021 года, по адресу РК,Мангистауская область,г.Актау,ГКП ан ПХВ «Областной стоматологический центр» 1 мкрн. Зд.стоматологии, 1 этаж, кабинет 106
6) место поставки Мангистасукая обл. г.Актау 1 мкр  зд стоматолгии «Областной стоматологический центр» 1 этаж, 106 каб
Согласно п. 106. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
107. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Примечание: просьба указать в ценовом предложений электронный адрес потенциального поставщика для отправки протокола итогов , в случае признания его Победителем.
Наименование ИМН Технические характеристика Ед.изм. количество Выделенная сумма
 

1

Щипцы басонеты узкие хирургический инструмент шт 20 150 800,00
2 Щипцы сходящие клювовидные хирургический инструмент шт 20 150 800,00
3 Щипцы S образные с щипами слева хирургический инструмент шт 20 150 800,00
4 Щипцы S образные с щипами справа хирургический инструмент шт 20 150 800,00
5 Боры твердосплавные шаровидные прямые хирургический инструмент фл 50 21 750,00
6 Боры твердосплавные конусовидные прямые хирургический инструмент фл 50 21 750,00
7 прямой элеватор хирургический инструмент фл 20 86 000,00
8 на себя элеватор хирургический инструмент фл 20 86 000,00
9 От себя элеватор хирургический инструмент фл 20 86 000,00
10 Гладилка серповидная хирургический инструмент фл 20 14 000,00
11 Артикайн 4% шт 1000 270 000,00

Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

      20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:
      1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. 
       Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках. 
      При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами;
      2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;
      3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;
      4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:
       не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:
      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:
      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      8) переходящие остатки товара единого дистрибьютора поставляются заказчику по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;
      9) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте клинического применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) странах-членах Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH);
      10) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной организацией;
      11) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением орфанных лекарственных средств.

Скачать приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закуп способом запроса ценовых предложений растворы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год (18 лот).

Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стомотологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область город Актау, 1 микрорайон , здание стоматологии, банковские реквизиты: БИН 071140000840, ИИК KZ4596511F0007806311, БИК IRTYKZKA АО «ForteBank»

г.Актау, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее — Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на стоматологические растворы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год (18 лот).

В приложении 1 указаны: наименования закупаемых растворов, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по товару;

 

Дата начала приема заявок       Дата окончания приема заявок
с 11.01.2021г время 10:00             18.01.2021г время 12:00

№1 Запрос ценовых предложении на растворы
1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа; ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр»  130000  г.Актау, 1 мкр.здание стоматологии, e-mail: oblstom@bk.ru   Тел: 8/7292/507011
2) техническая характеристика и международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название — в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару; Указано в приложении №1
3) сроки и условия поставки; Указано в приложении №1
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; РК, Мангистауская обл.,г.Актау, 1 мкр. зд.стоматологии Областной стоматологический центр, 4 этаж, кабинет бухгалтерий.  Окончательный срок представления ценовых предложении до 12 часов 00 минут 18  января 2021 года.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16-00 часов 18 января 2021 года, по адресу РК,Мангистауская область,г.Актау,ГКП ан ПХВ «Областной стоматологический центр» 1 мкрн. Зд.стоматологии, 4 этаж, кабинет бухгалтерии
6) место поставки Мангистасукая обл. г.Актау 1 мкр  зд стоматолгии «Областной стоматологический центр» 1 этаж, 106 каб
Согласно п. 106. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
107. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Примечание: просьба указать в ценовом предложений электронный адрес потенциального поставщика для отправки протокола итогов , в случае признания его Победителем.
Приложение №1
Наименование ИМН Технические характеристика Ед.изм. количество Выделенная сумма
 

1

Фурацилина 1:5000-400,0 раствор фл 150 45 000,00
2 Перекиси водорода 3% -4000,0 раствор фл 80 24 000,00
3 Перекиси водорода 6% -400,0 раствор фл 60 24 000,00
4 Калия йодида 10%-10,0 раствор фл 20 7 000,00
5 Калия йодида 3%-20001 раствор фл 10 5 000,00
6 Новокаина 2%-200,0 раствор фл 10 3 500,00
7 Кальция хлорида 10%-200,0 раствор фл 10 3 500,00
8 Аскорбиновая кислота 3%-200,0 раствор фл 10 4 000,00
9 Уксусная кислота 2%-400,0 раствор фл 8 2 480,00
10 Натрия фтор 1%-400,0 раствор фл 8 4 880,00
11 Аммияк 10%-50,0 раствор фл 60 19 200,00
12 Вазелин 10,0 раствор фл 50 18 000,00
13 Йодоформ 10,0 раствор фл 10 30 000,00
14 Стрептоцид 10,0 раствор фл 15 7 050,00
15 Болтушка 50,0 эмульсия раствор фл 5 5 000,00
16 Резорцин 25,0 раствор фл 10 17 800,00
17 Окись цинка 25,0 раствор фл 10 7 750,00
18 Формалин 40%-10,0 раствор фл 20 16 600,00

 

Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

      20. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:
      1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. 
       Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках. 
      При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами;
      2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;
      3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;
      4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:
       не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:
      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:
      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      8) переходящие остатки товара единого дистрибьютора поставляются заказчику по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;
      9) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте клинического применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) странах-членах Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH);
      10) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной организацией;
      11) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением орфанных лекарственных средств.

 

Скачать приложение

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ

 

Закуп способом запроса ценовых предложений на стоматологические материалы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год (6 лот).

Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной стомотологический центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область город Актау, 1 микрорайон , здание стоматологии, банковские реквизиты: БИН 071140000840, ИИК KZ4596511F0007806311, БИК IRTYKZKA АО «ForteBank»

г.Актау, в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее — Правила) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на стоматологические материалы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 год (6 лот).

В приложении 1 указаны: наименования закупаемых растворов, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по товару;

 

Дата начала приема заявок       Дата окончания приема заявок
с 11.01.2021г время 10:00             18.01.2021г время 12:00

 

№2  Запрос ценовых предложении на стоматологические материалы

1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа; ГКП на ПХВ «Областной стоматологический центр»  130000  г.Актау, 1 мкр.здание стоматологии, e-mail: oblstom@bk.ru   Тел: 8/7292/507011
2) техническая характеристика и международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название — в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару; Указано в приложении №1
3) сроки и условия поставки; Указано в приложении №1
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; РК, Мангистауская обл.,г.Актау, 1 мкр. зд.стоматологии Областной стоматологический центр, 4 этаж, кабинет бухгалтерий.  Окончательный срок представления ценовых предложении до 12 часов 00 минут 18  января 2021 года.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 16-00 часов 18 января 2021 года, по адресу РК,Мангистауская область,г.Актау,ГКП ан ПХВ «Областной стоматологический центр» 1 мкрн. Зд.стоматологии, 4 этаж, кабинет бухгалтерии
6) место поставки Мангистасукая обл. г.Актау 1 мкр  зд стоматолгии «Областной стоматологический центр» 1 этаж, 106 каб

Согласно п. 106. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
107. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Примечание: просьба указать в ценовом предложений электронный адрес потенциального поставщика для отправки протокола итогов , в случае признания его Победителем.

 

Приложение №1
Наименование ИМН Технические характеристика Ед.изм. количество Выделенная сумма
1 Прайм дент х/о Композит химического отверждения шт 50 400 000,00
2 Лайф паста лечебная Лайф паста лечебная шт 30 297 000,00
3 профилак фторосодержащий лак фл 30 6 000,00
4 Абсцесс ремеди паста Абсцесс ремеди паста шт 30 513 000,00
5 Очик защитные Очик защитные шт 30 87 000,00
6 Порошок гидрооксидь кальция Порошок гидрооксидь кальция шт 40 680 000,00

Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

      1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на территории Республики Казахстан. 
       Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках. 
      При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами;
      2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;
      3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;
      4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:
       не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:
      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:
      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
      8) переходящие остатки товара единого дистрибьютора поставляются заказчику по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;
      9) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте клинического применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) странах-членах Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH);
      10) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной организацией;
      11) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за исключением орфанных лекарственных средств.

Скачать приложение

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ